Hình ảnh: Thánh lễ đặt viên đá Đền thánh Phêrô Hoàng Khanh tại Lương Khế

IMG_6103 IMG_6104 IMG_6105 IMG_6106 IMG_6107 IMG_6108 IMG_6110 IMG_6111 IMG_6112 IMG_6113 IMG_6114 IMG_6115 IMG_6117 IMG_6120 IMG_6121 IMG_6122 IMG_6126 IMG_6128 IMG_6129 IMG_6130 IMG_6131 IMG_6132 IMG_6133 IMG_6134 IMG_6135 IMG_6136 IMG_6137

Bình luận