Ban Điều Hành Khóa II (2008-2013)

Đại hội Ban Điều Hành Gia Đình Thánh Tâm Giáo Phận ngày 26 tháng 2 năm 2008 tại Giáo xứ Bảo Nham đã bầu Trưởng ban và phân công nhiệm vụ BĐH Khóa II (15 thành viên) như sau:

01. Ông Phêrô Võ Sĩ Dương (xứ Xã Đoài): Trưởng ban

02. Ông Phaolô Nguyễn Công Toàn (xứ Đồng Sơn): Phó ban

03. Ông Gioan Trần Đình Cương (xứ Dũ Lộc): Phó ban, đồng phụ trách Cụm số 8

04. Ông Phêrô Nguyễn Văn Cung (xứ Xã Đoài): Thư ký

05. Bà Maria Trần Thị Lành (xứ Tân Lộc): Thủ quỹ

06. Ông Antôn Hoàng Văn Triều (xứ Bùi Ngọa): Phụng vụ

07. Ông Phêrô Nguyễn Đức Quang (xứ Trung Nghĩa): Bác ái Xã hội, phụ trách Cụm số 7

08. Ông Gioan Nguyễn Hồng Quỳnh (xứ Kỳ Anh): Ban viên, đồng phụ trách Cụm số 8

09. Ông Gioan Nguyễn Ngọc Ái (xứ Gia Hòa): Ban viên, phụ trách Cụm số 6

10. Ông Phaolô Trần Văn Cường (xứ Nhân Hòa): Ban viên, phụ trách Cụm số 5

11. Ông Phêrô Trần Đức Cao (xứ Xã Đoài): Ban viên, phụ trách Cụm số 1

12. Ông Phêrô Trần Văn Cần (xứ Lưu Mỹ): Ban viên, phụ trách Cụm số 2

13. Ông Antôn Lê Duy Hoàng (xứ Văn Thành): Ban viên, đồng phụ trách Cụm số 3

14. Ông Phêrô Nguyễn Duy Vui (xứ Tân Lộc): Ban viên, phụ trách Cụm số 4

15. Ông Phêrô Nguyễn Viết Hào (xứ Mô Vĩnh): Ban viên, đồng phụ trách Cụm số 3

————————————-

Bình luận